Kysymyksiä ja vastauksia kielipalveluista

Kuinka nopeasti toimitatte käännökset?

Vastaamme yhteydenottopyyntöihin 24 tunnin sisällä. Tämän jälkeen sovimme tilaajan kanssa työn toteutuksesta ja toimitusajasta. Toimitusaika voi kielistä riippuen olla hyvin lyhyissä teksteissä 1–2 arkipäivää, muutaman sivun teksteissä arviolta 5–7 arkipäivää. Jos tiedossa on käännöstarpeita ja lähdeteksti on valmis, kannattaa projekti käynnistää kanssamme hyvissä ajoin ja käännöksen julkaisuajankohtaa ennakoiden. Pyrimme toimimaan joustavasti mutta laadusta ja sen vaatimasta työajasta tinkimättä!

 

Millainen palveluprosessinne on käännös- ja tekstintuottamistöissä?

Palveluprosessimme on käännös- ja tekstintuottamistöissä seuraavanlainen:

 1. Tarjouspyyntö
 2. Yhteydenotto 24 tunnissa
 3. Tarjous
 4. Tarjouksen hyväksyminen
 5. Tekstin tuottaminen
 6. Tekstin tarkistaminen sisäisesti toisen asiantuntijan avulla
 7. Toimitus
 8. Takuu: yksi korjauskierros sisältyy hintaan, kun toimitat korjauspyynnöt kymmenessä vuorokaudessa

 

Millainen laatutakuu käännöksillä on?

Otamme asiakkaan liiketoiminnan vakavasti ja meille on kunnia-asia toimittaa tekstejä, jotka ovat korkeatasoisia toimiala- ja yrityskohtaisen terminologian sekä tekstin käyttötarkoituksen kannalta. Tästä syystä tilaajalla on oikeus esittää tekstiin muutosehdotukset 10 vuorokauden sisällä siitä, kun hän on vastaanottanut meiltä käännöksen. Kun saamme korjaukset, muokkaamme tekstin niiden pohjalta.

 

Miten varmistatte, että terminologia on käännöksessä kohdallaan?

Suuri osa kääntäjän työstä on toimiala- ja asiakaskohtaista, lähdekriittistä tiedonhakua, jossa varmistetaan alan termien oikeanlainen käyttö. Perehdymme ennen työn aloittamista ja sen aikana asiakkaan yrityksen ja toimialan teksteihin esimerkiksi verkkosivustoilla sekä konsultoimme asiakasta termiasioissa useimmiten heti käännösprosessin alussa. Käytämme termityössä luotettavia, ammattilaisten tuottamia verkkosanakirjoja, tietokantoja ja sanastoja sekä kriittisesti valikoituja alan tekstejä. Selvitämme myös työn aikana mahdolliset lähdetekstin epäselvyydet suoraan asiakkaalta. Jos tilaaja haluaa kommentoida terminologia-asioita heti prosessin alussa tai jopa tarjouspyyntövaiheessa, olemme tällaisesta aina innoissamme! Tarkkuus termien kanssa ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa varmistaa yksittäisen tekstin laadun mutta luo lisäksi hyvän pohjan myöhemmille saman aihepiirin töille, joissa saattaa toistua samaa sanastoa.

 

Miten huolehditte laadusta ja laaduntarkistuksesta?

Käännöslaadun kivijalan muodostaa se, kuinka tarkasti, täsmällisesti ja järjestelmällisesti tekstin kääntäjä ja tekstin tarkistaja hoitavat tehtävänsä. Tämä laadun peruspohja on sama riippumatta siitä, onko käännöspalveluntarjoaja globaali jätti vai mikroyritys.

Käännösvaiheessa kääntäjä

 • tekee tarvittavat taustatyöt tutustumalla yritykseen ja toimialaan
 • laatii käännöksen joko konekääntimen tuottaman “raakamateriaalin” avulla tai ilman sitä
 • suorittaa työn aikana tarvittavat tiedon- ja terminetsintätyöt
 • kokoaa mahdolliset kysymyksensä asiakkaalle lähetettäväksi
 • muokkaa tekstinsä sujuvaksi ja helposti luettavaksi
 • varmistaa tekstin sisäisen yhdenmukaisuuden niin erikoistermien kuin muidenkin toistuvien ilmausten kannalta tekstilajin ominaispiirre
 • varmistaa tekstienvälisen yhdenmukaisuuden tarkistamalla, millä tavalla samasta aihepiireistä on kirjoitettu asiakasyrityksen materiaaleissa aiemmin
 • tarkistaa oman käännöksensä vertaamalla kohdetekstiä lähdetekstiin varmistaen asiasisällön täsmällisen välittymisen
 • suorittaa tekstille tarvittavan koneellisen laaduntarkistuksen (QA, QC, QM – rakkaalla lapsella on alan jargonissa monta nimeä), aivan viimeiseksi automaattisen oikeinkirjoituksen

Tarkistusvaiheessa tarkistaja

 • tarkistaa sopimuksen mukaan joko käännöksen verraten lähdetekstiä ja kohdetekstiä tai vain kohdetekstin keskittyen tehtävän laajuudesta riippuen käännöksen sisältövastaavuuteen ja peruskielioppiin tai sujuvuus-, idiomaattisuus- ja tyyliasioihin – tai näihin kaikkiin
 • toimittaa muutosehdotuksillaan varustetun tekstin kääntäjälle, joka hyväksyy tai hylkää muutokset ja viimeistelee tekstin valmiiksi asiakasta varten.

 

Keistä TellWell Translationsin tiimi koostuu?

TellWell Translationsin tiimiin kuuluu yli 30 asiantuntijaa. Heistä suurin on käännös- ja tarkistustehtävissä toimivia kieliasiantuntijoita tai kirjoittajia, osa puolestaan on sisältöasiantuntijoita. Suurimmalla osalla on ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta (käännöstiede/monikielinen viestintä tai filologia) tai he ovat kasvaneet muulla tavoin kirjallisen viestinnän ammattilaisiksi. Koska TellWell Translations tuottaa paljon markkinointitekstien käännöksiä, arvostamme luovan kirjoittamisen osaamista – siksi otamme avosylin vastaan taitavia tekijöitä erilaisista tähän valmentavista koulutus- ja kokemustaustoista.

 

Mitkä ovat vahvimpia kieliparejanne ja osaamisalojanne?

Eniten työvirtoja meillä on englanti-suomi- ja ruotsi-suomi-kielipareissa, ja vieraaseen kieleen päin tehtävissä töissä yleisemmät kohdekielet ovat englanti ja ruotsi. Valikoimaamme kuuluvat myös suomi-saksa-suomi-, suomi-ranska-suomi-, suomi-espanja-suomi-, suomi-italia-suomi- ja suomi-venäjä-suomi-käännökset. Työskentelemme eniten markkinointitekstien parissa. Tavanomaisin toimeksianto on teknisen tai teknologia-alan verkkosivustoteksti, jollaisissa korostuvat toimialakohtaisen terminologian lisäksi markkinoiva/myyvä ote ja tarkkuus vivahteiden lokalisoinnissa vieraskielistä lukijaa ajatellen.

 

Kuinka valmis lähdetekstin on oltava, jotta sen voi kääntää?

Mitä valmiimpi teksti on, sitä sujuvampi on käännösprosessi. Jos myös lähdeteksti on julkaistavaa materiaalia, autamme mielellämme myös sen viimeistelyssä. Jos kyseessä on monikielinen projekti, jossa teksti on ensin tuotettava suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi ja käännettävä sitten johonkin muuhun kieleen, tarjoamme myös avuksesi myös tekstintuottamispalvelun tiiviissä yhteistyössä yrityksenne kanssa.

 

Emme halua sanatarkkaa käännöstä, joka kuulostaa käännetyltä. Miten huolehditte tästä?

Käännökseltä kuulostavaa käännöstä ei kukaan halua! Laadukas käännös tuntuu siltä kuin se olisi kirjoitettu itsenäiseksi tekstiksi ja se on laadittu tekstin tarkoitusta silmällä pitäen ja vaikuttamaan lukijaan halutulla tavalla. Esimerkiksi markkinointitekstin on tarkoitus palvella markkinoinnin ja myynnin tarkoitusperiä, mihin liittyvät vahvasti lukijassa heräävät tunteet ja mielikuvat. Ohjetekstin on puolestaan tarkoitus ohjata lukija toimimaan tietyllä tavalla ilman väärinymmärrysten riskiä. Ammattimainen käännös on harvoin sanatarkka – enemminkin se on merkitystarkka. Toisinaan käännös – etenkin markkinointitekstin käännös – on vielä luovempi ja ennen kaikkea efektitarkka, eli se välittää lähdetekstin olennaiset tiedot soveltuvin osin mutta poikkeaa tarvittaessa lähdetekstistä paljonkin, jotta se vaikuttaisi lukijaan halutulla tavalla.

 

Miten laskutatte työnne?

Kun kyseessä on tarkkarajainen kertaluonteinen projekti, teemme siitä kiinteähintaisen tarjouksen. Jos sinulla on toistuvia tekstityötarpeita ja esimerkiksi vanhat tekstit tarvitsevat aika ajoin pieniä päivityksiä, käytännöllisintä on kuukausittain tuntilaskutus toteutuneen työmäärän mukaan.

 

Missä muodossa tiedostot voi lähettää?

Käännettävät tiedostot on parasta lähettää Word-tiedostona, mutta pystymme myös poimimaan tekstit pdf:stä tai verkkosivustolta. Käännöstoimistoasiakkaiden kanssa voidaan tiedostomuotojen käytöstä sopia erikseen sen mukaan, mitä ohjelmistoja eri osapuolilla on käytössä ja missä määrin ne ovat yhteensopivia keskenään.

 

Mitä materiaaleja minun pitäisi lähettää, jotta saan parhaan mahdollisen käännöspalvelun?

Käännettävien tiedostojen lisäksi on hyvä lähettää lyhyt kuvaus tekstin kielistä, julkaisukanavista ja yleisöstä, jotta pääsemme paremmin perille käyttökontekstista ja tekstin lukijakunnasta. Kerro siis ainakin

 • mihin kieleen (ja mihin varianttiin) teksti käännetään (esim. englanti, maailmanlaajuinen yleisö)
 • missä teksti aiotaan julkaista (esim. verkkosivusto, intranet, sähköpostiviesti, mobiilikäyttöliittymä)
 • onko teksti suunnattu maallikoille vai asiantuntijoille?

Markkinointitekstin kohdalla on mielekästä myös

 • kuvailla, millaisen tunteen/efektin haluatte lukijassa herättää
 • kertoa, millaista tyyliä tai sävyä haette
 • informoida meitä siitä, millaisia mielikuvia/assosiaatioita haluatte välttää
 • antaa aiempien aineistojenne pohjalta esimerkki tai pari siitä, millaista onnistunut brändinne mukainen viestintä on (tai millaista se ei ole).

Halutessasi voit lähettää myös

 • organisaationne viestinnässä käytetyn tyyli- tai kirjoitusoppaan
 • organisaationne tyylioppaan/brändioppaan/pelikirjan/kirjoitusoppaan tyylipiirteiden määrittelyä varten
 • termilistoja
 • saman aihepiirin tekstejänne tai linkkejä niihin
 • muita olennaisiksi katsomiasi tietoja terminologisen yhdenmukaisuuden ja haluamanne tyylin varmistamiseksi.

On myös suositeltavaa lähettää yrityksen käyttämää terminologiaa ja mahdollisesti tyylipiirteitä varten kirjoitusopas (löysin tämän Blend Express faq-sivulta)

Voit käyttää esimerkiksi WeTransferia ja Microsoft OneDrivea ja tarvittaessa suojata tiedoston salasanalla. Me toimimme samoin lähettäessämme tekstejä sinulle päin.

 

Mitä tiedostomuotoja käsittelette?

Toimitamme tekstit Word-muodossa. Kun lähetät tekstejä, suosittelemme Word-muotoa, mutta myös PDF- ja ppt-tiedostojen käsittely onnistuu.

 

Miten huolehditte salassapidosta?

Jokainen tiimissä on allekirjoittanut salassapitosopimuksen, jossa määritellään tarkasti salassapitoa koskevat velvollisuudet asiakkaiden tekstien ja muiden liikesalaisuuksien käsittelyssä. Suoritamme tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet salassapidon varmistamiseksi. Tietosuojaselosteestamme voit lukea, kuinka käsittelemme henkilötietoja.

 

Mitä käännösteknologioita käytätte?

Käännösmuistiohjelmista käytämme Phrasea ja tarvittaessa muita samantyyppisiä ohjelmistoja. Yhteistyöprojekteissa käännöstoimistojen kanssa käytämme sovittua työkalua.

 

Miten hyödynnätte tekoälyä?

Käytämme ChatGPT:tä tekstintuottamisen apuvälineenä tuottaaksemme raakaluonnoksia ja suorittamaan pintatason oikolukuja, saadaksemme näkökulmia ja muovataksemme tekstiä rakenteellisesti, tyylillisesti ja muin tavoin. Yhdessä kriittisen tiedonhaun kanssa ChatGPT on mainio työkalu erilaisiin tekstitöihin!

 

Käytättekö konekääntimiä?

Käytämme konekääntimiä apuna käännösmuistiohjelmaan integroituna osana, jos lähdeteksti on verkossa vapaasti saatavilla oleva julkinen teksti, ja muussa tapauksessa sen mukaan, mitä asiakkaan kanssa sovitaan. Konekääntimen tuottama aines on kuitenkin vasta luonnos, jonka kyseisen projektin kääntäjä arvioi kriittisesti ja muokkaa tarpeen mukaan, niin että teksti on laadukas käännösvastaavuuden, terminologian, yrityskohtaisten erityispiirteiden, tyylin, kulttuurisen soveltuvuuden ja luettavuuden kannalta. Peruskieliopin ja oikeinkirjoituksen kannalta konekäännös on usein erittäin hyvälaatuista, mikä vapauttaa esimerkiksi markkinointikäännöksissä kieliasiantuntijoiden energiaa tekstin muiden ulottuvuuksien hiomiseen.

 

Käytättekö ChatGPT:tä?

Teksteissä, jotka on jo julkaistu esimerkiksi verkkosivustolla kenen tahansa luettaviksi, ChatGPT on usein oivallinen apuväline tuotettaessa erityyppisiä tekstejä samasta aiheesta tai muunkielisiä versioita. Teksteissä, jotka eivät ole julkisia, ei tätä työkalua voi salassapitosyistä käyttää. TellWell Translationsilla suhtaudutaan ChatGPT:hen avoimen innostuneesti “luovana apurina”, joka voi fiksusti valikoiduissa projekteissa auttaa kieliasiantuntijoita keksimään uusia tulokulmia ja ideoita, muovaamaan tekstin rakennetta tai suorittamaan pintatason tarkistuksia.

 

Miten valitsette sopivan kääntäjän projektiin?

Tärkeimpiä kriteerejä ovat kieliparin lisäksi aihepiirin sopivuus kääntäjän osaamiseen ja aikataulut. Jos projektin teksti on laaja ja aikataulu tiukka, voidaan teksti jakaa kahdelle kääntäjälle ja esimerkiksi tarkistuttaa ristiin heidän välillään. Kriittinen tiedonhaku, termityö ja perehtyminen tekstin aihepiiriin kuuluvat olennaisesti kääntäjän työhön, eikä käännösratkaisuja arvailla ns. yleisen kielitaidon pohjalta tai vedetä hatusta – niinpä kääntäjät sopivat usein lähtökohtaisesti hyvin laajaan skaalaan eri alojen projekteja riippuen erikoisalan sanaston määrästä ja aiheen monimutkaisuudesta. Osalla on tietyistä aihepiireistä myös työkokemuksen, opintojen tai harrastusten kartuttamaa syvälle ulottuvaa substanssiosaamista.

 

Mitä järkeä on ostaa editointipalvelua, kun automaattiset oikolukutoiminnot hoitavat kaiken?

Erilaisten ohjelmistojen ja sovellusten automaattiset oikolukutoiminnot hoitavat usein varsin mallikkaasti tekstin pintapuolisen oikoluvun. Tämä on hieno juttu, sillä silloin tekstintekijä voi suunnata energiaansa enemmän syvätason asioihin, kuten tekstin rakenteeseen, luettavuuteen, fiilikseen ja mukaansatempaavuuteen. Pintapuolinen oikeakielisyys yksin ei ratkaise sitä, toimiiko teksti käyttötarkoituksessaan tai herättääkö se lukijassaan halutun reaktion. Niinpä näkemyksellisen kieliasiantuntijan käyttäminen on äärimmäisen tärkeää, kun halutaan suunnitella helppolukuinen, loogisesti etenevä ja haluttua efektejä välittävä teksti. Lisäksi on hyvä huomata, ettei mikään oikolukutoiminto ole niin aukoton, että itselle täysin vierasta kieltä kannattaisi lähteä oikoluetuttamaan koneellisesti “sokkona”.

 

Mihin tekstintuottamista tarvitaan?

Yritykset viestivät tavallisesti useissa kanavissa, johon tarvitaan laadukasta sisältöä. Sisällön on oltava asiasisällön kannalta täsmällistä, kieleltään moitteetonta ja luettavuudeltaan miellyttävää, jotta se palvelee tarkoitustaan.

 

Millaisissa asioissa konsultoitte yrityksiä?

Käännös-, tekstinmuokkaus- ja tekstintuottamispalvelujen lisäksi tarjoamme kulttuuri- ja kielikonsultointia erilaisiin liiketoiminnassa vastaan tuleviin tilanteisiin.

Yhteystiedot

TellWell Translations

Ideakeskus
Manttaalitie 15 B
37500 Lempäälä

Seuraa meitä

Paula Erkintalo | TellWell Translations

Paula Erkintalo

Yrittäjä, projektikoordinaattori ja kieliasiantuntija

+358458551734
paula.erkintalo@tellwell.fi
linkedin

Olli Julin | TellWell Translations

Olli Julin

Asiakkuusvastaava ja kieliasiantuntija

+358451175644
olli.julin@tellwell.fi
linkedin

Tilaa uutiskirje

Tilaa TellWell Translationsin uutiskirje, joka ilmestyy muutaman kerran vuodessa!

Tietosuojaseloste

© TellWell Translations | Tietosuojaseloste | Toteutus: Satavisual